Nuôi tôm trong nhà lưới

09/07/2018 Quản Trị

Sự cần thiết của phát triển kỹ thuật nuôi tôm trong nhà lưới: Ô nhiễm đất nguồn đất: Tong hành trình phát triển của loài người, sữ để lại ô nhiễm môi trường ngày càng thấy rõ; nhất là khâu xử lý nước thải của các khu công nghiệp luôn là đề tài muôn thuở khó…

Xem thêm